Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch truyền thông về công tác kiếm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Xem nội dung chi tiết tại đây

 Kế hoạch  truyền thông về kiểm soát TTHC của tỉnh