Xây dựng Câu lạc bộ văn hóa, Thể thao – Làng văn hóa năm 2015 tại Bạch Thông

Ngày 19/6/2015, Phòng nghiệp vụ Thể dục thể thao phối hợp với Trung tâm văn hóa tỉnh và phòng Văn hóa Thông tin huyện Bạch Thông tổ chức triển khai xây dựng Câu lạc bộ văn hóa, Thể thao – Làng văn hóa năm 2015 tại thôn Nà Xe, xã Tân Tiến.

Trong thời gian từ ngày 19 đến 25/6 thôn Nà Xe sẽ được phòng nghiệp vụ TDTT và Trung tâm văn hóa tỉnh hướng dẫn phương pháp tổ chức thi đấu, luật thi đấu một số môn thể thao, hướng dẫn cách xây dựng Câu lạc bộ TDTT cơ sở, luyện tập một số môn thể thao; hướng dẫn và tổ chức thi đấu giải thể thao cơ sở, cách biên tập một chương trình văn nghệ tuyên truyền nhiệm vụ chính trị; hướng dẫn phương pháp xây dựng và duy trì hoạt động Câu lạc bộ văn hóa, Thể thao – Làng văn hóa. Ngoài ra, bà con còn được tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của tỉnh về thủ tục công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, các quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình. Được biết thôn Nà Xe là thôn thứ 3 trên địa bàn tỉnh được Phòng nghiệp vụ TDTT và Trung tâm văn hóa tỉnh chọn triển khai xây dựng Câu lạc bộ văn hóa, Thể thao – Làng văn hóa trong năm 2015.

 Việc triển khai xây dựng Câu lạc bộ văn hóa, Thể thao – Làng văn hóa nhằm cổ vũ và động viên quần chúng nhân dân tích cực sưu tầm, lưu giữ và phát triển các thể loại dân ca, dân vũ đặc sắc của mỗi dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương V khóa VIII về “ Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc” và “Phong trào toàn dân rèn luện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong quần chúng nhân dân./.