Xã Vi Hương tổ chức kỳ họp 11 HĐND khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011- 2016

0

Ngày 29/12/2015, Xã Vi Hương đã tổ chức kỳ họp thứ 11 HĐND khoá XVIII nhiệm kỳ 2011 – 2016 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2015 và đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2016.

Trong năm 2015, được sự quan tâm của lãnh đạo cấp trên, sự chỉ đạo sát sao của cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự phối kết hợp giữa các ban ngành địa phương nên xã Vi Hương đã hoàn thành tốt một số chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra như: cây lúa nước thực hiện đạt hơn 104% KH; cây ngô hơn 102% KH,  rau các loại đạt 100% KH; thực hiện mô hình cánh đồng 3 vụ đạt 118% KH; thực hiện có hiệu quả các đề án phát triển sản xuất nông lâm nghiệp; đàn gia súc gia cầm phát triển bình thường không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn; tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kịp thời thực hiện tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã nghe báo cáo thu chi ngân sách địa phương năm 2015, dự toán phân bổ ngân sách địa phương năm 2016, báo cáo thu chi các khoản quỹ trong nhân dân, báo cáo công tác quốc phòng quân sự địa phương, thông qua báo cáo hoạt động của HĐND năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016, báo cáo của UBMTTQ về tham gia xây dựng chính quyền và các ý kiến, kiến nghị đối với HĐND, UBND các cấp; thông qua tờ trình dự thảo Nghị quyết và các báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2016, tờ trình dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách năm 2016; tờ trình dự thảo Nghị quyết về chương trình hoạt động và chương trình giám sát của HĐND xã năm 2016.