Xã Tân Tiến tổ chức Kỳ họp thứ 9 – HĐND khóa XVIII

Sáng ngày 25/ 12/2014, xã Tân Tiến đã tổ chức kỳ họp thứ 9, HĐND khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Dự kỳ họp có ông Hoàng Anh Chỉnh – Ủy viên Thường trực HĐND huyện.

Theo báo cáo của UBND xã cho thấy trong năm 2014, xã Tân Tiến đã  thực hiện hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội như: Diện tích gieo cấy lúa, diện tích gieo trồng ngô, đàn gia súc, gia cầm phát triển bình thường không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động. Tại kỳ họp HĐND  đã thông qua báo cáo kết quả thu, chi ngân sách năm 2014, dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2015; báo cáo hoạt động của HĐND xã năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015; báo cáo của UBMTTQ về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và các ý kiến, kiến nghị với HĐND, UBND các cấp…. đồng thời lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND xã bầu. Kỳ họp đã thông qua Dự thảo nghị quyết về kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND xã bầu. Thông qua các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội năm 2015 với nhiều chỉ tiêu quan trọng như: Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1 nghìn tấn; triển khai trồng rừng theo dự án 147 trên 66 ha; đàn trâu 215 con; đàn lợn 1.550 con, đàn gia cầm hơn 13 nghìn con; thu ngân sách đạt chỉ tiểu giao la 142 triệu đồng ; phấn đấu 82% trở lên số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; duy trì 7 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa; giảm trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 13,8 %; duy trì sỹ số học tập đạt 100% … Tại kỳ họp HĐND xã Tân Tiến cũng đã thông qua Tờ trình, dự thảo nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2015. Tờ trình, dự thảo nghị quyết về hoạt động chủ yếu của HĐND  năm 2015. Tờ trình, dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND năm 2015.