Xã Quân Bình có 471/533 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2013.

0

Năm 2013, xã Quân Bình có 471/533 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 88,3%, trong đó có 74 hộ gia đình tiêu biểu được UBND xã Quân Bình trao giấy chứng nhận đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền, giai đoạn 2011 – 2013.

Trong những năm qua, nhân dân các dân tộc xã Quân Bình luôn phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu; khắc phục khó khăn, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, chọn các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương; đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, bình đẳng, no ấm. Kết quả năm 2013, xã Quân Bình có 471/533 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 88,3%, trong đó có 74 hộ gia đình tiêu biểu được UBND xã Quân Bình trao giấy chứng nhận đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền, giai đoạn 2011 – 2013.

Trong thời gian tiếp theo, nhân dân các dân tộc xã Quân Bình tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.