XÃ HÀ VỊ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ BẢY NHIỆM KỲ 2016 – 2021

0

Nhằm đánh giá kế quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH, QP – AN năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ngày 27/12/2018, xã Hà Vị đã tổ chức kỳ họp thứ sáu khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự và chỉ đạo kỳ họp có ông Nông Thanh Trần – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

 Toàn cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp đã thông qua báo cáo của UBND về phát triển KT- XH năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; báo cáo kết quả thu, chi ngân sách năm 2018, dự toán phân bổ ngân sách năm 2019; báo cáo hoạt động của HĐND năm 2018, dự kiến chương trình hoạt động năm 2019; báo cáo của UBMTTQ tham gia xây dựng Đảng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri; các báo cáo thẩm tra của thường trực HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, báo cáo thẩm tra thu, chi ngân sách năm 2018 và dự toán phương án phân bổ ngân sách xã năm 2019. Trong năm 2018, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, sự giám sát thường xuyên của HĐND xã đã tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giao. Về sản xuất nông lâm nghiệp thực hiện trồng cây lúa cả hai vụ với tổng diện tích trên 170ha đạt 100,12% kế hoạch, tổng sản lượng cả năm đạt trên 881 tấn, các cấy trồng khác như: cây ngô, cây màu hai vụ thực hiện có hiệu quả, tổng đàn gia súc phát triển bình thường trong năm không có dịch bệnh lớn xảy ra. Về lâm nghiệp diện tích trồng rừng 147 là trên 52ha, đạt 141% kế hoạch, tổ chức cấy giấy phép khai thác gỗ trồng theo quy định, công tác thu ngân sách trên địa bàn đạt 97%KH. Duy trì và thực hiện tốt phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, qua bình xét năm 2018 có 88% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, công tác giáo dục thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ huy động trẻ em ra lớp đạt 100%, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững ổn định, đảm bảo thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương. Tại kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND xã bầu, đồng thời thông qua tờ trình, dự thảo nghị quyết về mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT- XH, QP- AN năm 2019;  tờ trình, dự thảo nghị quyết về phân bổ ngân sách năm 2019 và tờ trình dự thảo NQ chương trình hoạt động và chương trình giám sát của HĐND năm 2019./.