XÃ ĐÔN PHONG CÓ 66 HỘ DÂN ĐƯỢC HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH 2085/QĐ – TTG

0

Thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020. Xã Đôn Phong có 66 hộ thuộc diện được hỗ trợ.

                                 Người dân xã Đôn Phong được hỗ trợ mua téc nước theo Quyết định 2085

Đối tượng thụ hưởng chính sách là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt. Trong số 66 hộ thuộc diện được hưởng lợi, thì có 13 hộ được hỗ trợ đất sản xuất; 6 hộ tham gia chuyển đổi nghề; 43 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt (trong đó 38 hộ mua téc nước, 5 hộ xây bể chứa); 4 hộ vay tín dụng ưu đãi.
Đến nay, UBND xã Đôn Phong đã tổ chức nghiệm thu, kết quả các hộ cơ bản sử dụng đúng mục đích. Với việc thực hiện chính sách này đã góp phần nâng tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch toàn xã lên 97%, giúp các hộ khó khăn có đất canh tác, vươn lên thoát nghèo. /.

Ngọc Diệp-Trung tâm VH,TT&TT