Xã Cẩm Giàng học tập, quán triệt nghị quyết trung ương 9 khóa XI

Ngày 25/9/2014, xã Cẩm Giàng tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, Khóa XI cho các đồng chí là Bí thư, Phó bí thư các chi bộ, các ngành, đoàn thể địa phương và các đồng chí là đảng viên các chi bộ trên địa bàn xã.

Hội nghị đã nghe báo cáo viên truyền đạt một số chuyên đề gồm: Nghị quyết xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, đó là: “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, “Một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng” và “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về công tác phi Chính phủ nước ngoài” và một số kết luận của Bộ chính trị về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25 –NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng khóa X, về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; kết luận Nghị quyết TW7 về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Quyết định 217 của Ban chấp hành Trung ương về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội; Quyết định 218 ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; kết luận của Ban Bí thư tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 22 CT-TW của Ban Bí thư khóa X về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; Kết luận của Bộ chính trị về một số chủ trương, góp phần thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; chỉ thị của Bộ chính trị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ thị của ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao… Thông qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết, các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nhận thức sâu sắc hơn về các nội dung cũng như tinh thần của Nghị quyết Trung ương 9 của Đảng.