Về việc tuyển sinh các lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị, kinh phí tự chủ, năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây