Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thực hiện Công văn số 3193-CV/TU, ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn về tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020), nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường của dân tộc, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Thường trực Huyện ủy đề nghị các địa phương, đơn vị thực hiện tốt những nội dung sau: CVHU Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày CM tháng 8, Quốc khánh(29.07.2020_15h32p59)_signed