Về việc thông báo việc tổ chức điều tra XHH Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây