Về việc theo dõi Chương trình giao lưu toàn quốc “Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng 2022”

Xem nội dung chi tiết tại đây