Về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

0

Xem nội dung chi tiết tại đây