VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẢNG PHÍ; CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ TẠI XÃ CAO SƠN VÀ XÃ VŨ MUỘN

Ngày 16/9/2022 Đoàn kiểm tra của Văn phòng Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đảng phí, công tác văn thư, lưu trữ tại Đảng ủy xã Cao Sơn và xã Vũ Muộn.

Thông qua việc kiểm tra, Đoàn Kiểm tra của Văn phòng Huyện ủy đã chỉ rõ những kết quả đã đạt được về công tác quản lý, sử dụng nguồn đảng phí, công tác văn thư, lưu trữ của Đảng ủy xã Cao Sơn và xã Vũ Muộn từ đầu nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ xã đến nay; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện công tác quản lý, sử dụng nguồn đảng phí, công tác văn thư, lưu trữ tại địa phương cụ thể như: Một số chứng từ thu, chi tài chính đảng còn sai sót cần phải khắc phục cho đúng quy định; Việc lưu trữ văn bản của cấp ủy chưa thật sự khoa học, hiệu quả; nhiều văn bản lưu trữ còn thiếu chưa kịp thời bổ sung, vẫn còn văn bản bó gói chưa chỉnh lý. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản trên hồ sơ công việc IOFFICE còn một số lỗi cần khắc phục….

Để giúp cấp ủy xã Cao Sơn và xã Vũ Muộn lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt hơn công tác quản lý tài chính Đảng, công tác văn thư, lưu trữ trong thời gian tới, Đoàn kiểm tra của Văn phòng Huyện ủy đã đề nghị Đảng ủy hai xã Cao Sơn và Vũ Muộn cần: Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác tài chính đảng, công tác văn thư, lưu trữ tại địa phương; kịp thời bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện các chứng từ thu, chi liên quan đến công tác tài chính đảng đảm bảo đúng các quy định hiện hành. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ của cấp ủy tại đơn vị; bí trí bổ sung địa điểm lưu trữ hợp lý để thuận lợi trong quản lý, khai thác, sử dụng tài liệu. Cấp ủy hai xã Cao Sơn và Vũ Muộn cần chủ động hơn trong việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, nhất là thực hiện đúng các bước quy trình xử lý văn bản trên hồ sơ công việc IOFFICE…

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi làm việc.

Đoàn Công tác làm việc với Đảng ủy xã Cao Sơn

Đoàn công tác kiểm tra tại ĐU xã Vũ Muộn

Nguyễn Văn Huỳ – Văn phòng Huyện uỷ