Văn bản Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới; xã NTM, xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025

Xem nội dung chi tiết tại đây

Hướng dẫn số 688/HD-UBND của UBND tỉnh