V/v thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo tại Công văn số 518-CV/BCSĐ ngày 31/10/2022 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây