Ủy ban nhân dân huyện triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018.

Xác định lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều thời điểm cuối năm 2018 là để làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo và chính sách an sinh xã hội năm 2019. Ngày 26/10/2018, UBND huyện đã thành lập 03 tổ giám sát kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2018.

Qua giám sát tại các xã, thị trấn nhìn chung Ban chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo các xã, thị trấn đã tổ chức thực hiện đúng quy trình hướng dẫn, xét duyệt công khai dân chủ đúng đối tượng, theo đúng quy trình xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, phát huy tính dân chủ công khai hạn chế gây mất đoàn kết trong nội bộ người dân sau khi họp xét. Các xã, thị trấn đã niêm yết danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thôn và trụ sở UBND xã, thị trấn. Tuy nhiên tại các địa phương cũng gặp một số khó khăn như: Một số điều tra viên thu thập thông tin ghi phiếu còn lúng túng nên ảnh hưởng đến tiến độ thời gian của kế hoạch, ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp hồ sơ./.