Tuyên truyền về xây dựng NTM và cuộc vận động “5 không 3 sạch”

Ngày 25/9/2018, Hội LHPN Tỉnh đã tổ chức tuyên truyền về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” tại xã Tân Tiến. Tham gia lớp tập huấn có hơn 50 Hội viên hội phụ nữ xã Tân Tiến. Tại buổi tuyên truyền các hội viên đã được tìm hiểu kiến thức cơ bản của Bộ tiêu chí nông thôn mới, vai trò trách nhiệm của hộ gia đình, của các tổ chức chính trị xã hội trong xây dựng NTM, vấn đề bảo vệ môi trường nông thôn và hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Gia đình 5 không 3 sạch” tại các chi hội với các nội dung như: Gia đình không đói nghèo, gia đình không có người vi phạm pháp luật, gia đình không có bạo lực gia đình.

 Đây chương trình phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh và Văn phòng điều phối NTM và giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn nhằm giúp các hội viên phụ nữ nắm được kiến thức cơ bản của Bộ tiêu chí NTM, từ đó có sự thay đổi về nhận thức và hành vi để góp phần vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, phát huy tính sáng tạo chủ động vào cuộc của Hội viên phụ nữ góp phần để xã Tân Tiến đạt chuẩn NTM trong năm 2018./.