TUYÊN TRUYỀN TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG KHAI BÁO Y TẾ TOÀN DÂN NCOVI VÀ SỬ DỤNG KHẨU TRANG ĐÚNG CÁCH

Thực hiện Văn bản số 1436/CV-BCĐ ngày 20/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 về việc triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI;

Thực hiện Văn bản số 1502/UBND-VXNV và 1504/UBND-VXNV của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân và hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách.

Xem nội dung chi tiết tại đây:

Đính kèm Văn bản số 1519/BYT-MT ngày 24/3/2020 của Bộ Y tế và văn bản số 1504/UBND-VXNV của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân và hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách