Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nghị quyết số 06-NQ/TE

Hướng dẫn số 28-HD/BTGTU