TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN VINH DỰ ĐƯỢC CHỦ TỊCH NƯỚC TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

Ngày 26 tháng 3 năm 2020, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 376/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Kạn (có bản phô tô gửi kèm). Đây là một sự kiện có ý nghĩa to lớn đối với tỉnh Bắc Kạn nhân dịp 120 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1900 – 11/4/2020).

Xem nôi dung chi tiết tại đây:

kèm Quyết định số 376/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Kạn