Tuyên truyền sự kiện “Ngày hội cam, quýt và giới thiệu sản phẩm OCOP, gắn với các hoạt động Văn hóa, thể thao, du lịch”huyện Bạch Thông năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây