Tuyên truyền phòng chống, dịch Covid-19 ngày 12 tháng 01 năm 2022