Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19 ngày 12 tháng 01 năm 2022