Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 28 tháng 01 năm 2022