Tuyên truyền phòng, chống COVID -19 trên địa bàn huyện trong tình hình mới

Xem nội dung chi tiết tại đây

Thông điệp 2K + Hướng dẫn đeo khẩu trang trong tình hình mới.

Quyết định số 2447 của Bộ Y tế về hướng dẫn đeo khẩu trang