Tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số cộng đồng đến thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn và người dân

Xem nội dung chi tiết tại đây

Đường link truy cập tải tài liệu hướng dẫn