Tuyên truyền, phổ biến Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 7(2022 -2023)

Xem nội dung chi tiết tại đây

Quyết định ban hành thể lệ hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 7