Tuyên truyền một số nội dung cơ bản liên quan đến Hội thảo Khoa học“Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”

Xem nội dung chi tiết tại đây