Tuyên truyền lưu động phòng, chống Covid-19 ngày 10 tháng 01 năm 2022