Tuyên truyền lưu động phòng, chống covid -19 ngày 05 tháng 01 năm 2022