Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 – 2023)

Xem nội dung chi tiết tại đây

Đề cương Văn hóa Việt Nam