Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII Nhiệm kỳ 2022-2027

Xem nội dung chi tiết tại đây

Đề cương tuyên truyền