Tuyên truyền 88 năm ngày truyền thống Dân quan tự vệ (28/3/1935-28/3/2023)

Xem nội dung chi tiết tại đây