Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức kinh phí tự chủ năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây