Tuyển chọn tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn huyện Bạch Thông (Dự án do UBND xã Vũ Muộn làm chủ đầu tư)

0

Xem nội dung chi tiết tại đây