TT HĐND huyện giao ban công tác tháng 10

Ngày 26/10, Thường trực HĐND huyện tổ chức giao ban công tác tháng 10, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2016.

Hội nghị giao ban đã thông qua các báo cáo dự thảo quy chế hoạt động thường trực HĐND huyện, Báo cáo rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, dự thảo nội dung chuẩn bị cho hội nghị liên tịch trước kỳ họp thứ 3 HĐND huyện. Theo đó, Trong tháng 10 Thường trực HĐND huyện đã tổ chức giám sát công tác tuyển dụng, sử dụng quản lý và đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn huyện năm 2014, 2015 đối với phòng giáo dục đào tạo huyện, UBND huyện. Tham gia cùng Ban pháp chế  giám sát tại các xã thị trấn; thành viên các Ban HĐND đã tích cực chủ động tham gia giám sát cùng TT HĐND huyện . Các đại biểu HĐND cơ bản thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của người đại biểu, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri theo đơn vị bầu cử.

Trong tháng 11, Thường trực HĐND  huyện tập trung thực hiện một số nội dung như: Tổ chức hội nghị liên tịch rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 2; dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 3; tiếp tục tổ chức giám sát kết quả, sử dụng nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội của các đối tượng hộ nghèo học sinh sinh viên và giải quyết việc làm trên địa bàn, phối hợp tổ chức TXCT cho các đại biểu  trước kỳ họp thứ 3, các ban HĐND  tiếp tục tổ chức  chương trình giám sát, theo kế hoạch, các đại biểu HĐND Huyện tăng cường vai trò trách nhiệm trước cử tri, phản ánh kịp thời ý kiến kiến nghị của cử tri. Chủ động tham gia phối hợp các hoạt động giám  sát chuyên đề ở địa phương./.