Trung tâm Y tế thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân