Trưng bày sản phẩm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025

Xem nội dung chi tiết tại đây