Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xem nội dung chi tiết tại đây

595_TTr-VPĐP-KHTCGS_14072200

BC. G.trinh y kien T.đinh (27-6-2022)

Dự thảo Thông tư (final)

PL TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN DỰ THẢO THÔNG TƯ

Phu bieu kem theo Phu luc 2 – (cap xa)

Phu bieu kem theo Phu luc 2 (cap tinh-huyen)