Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc

Xem nội dung chi tiết tại đây

Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc