Triển khai thực hiện Quyết số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022; Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022; Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Xem nội dung chi tiết tại đây