Triển khai thực hiện Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây