Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ phòng, chống thiên tai trong thời gian tới

Xem nội dung chi tiết tại đây