Triển khai thực hiện Hướng dẫn của Công an tỉnh về việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCCC và CNCH

Xem nội dung chi tiết tại đây