Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn huyện

Xem nội dung chi tiết tại đây

Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh