Triển khai thông báo tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn tháng 11-12/2022 của Trung tâm Khoa học Hành chính và Văn thư – Lưu trữ

Xem nội dung chi tiết tại đây

Thông báo số 83/TB-TTKHHCVTLT của Trung tâm Khoa học Hành chính và Văn thư – Lưu trữ