Triển khai thí điểm mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập

0

Ngày 25/11/2014, Hội khuyến học huyện đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Đề án Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đơn vị học tập giai đoạn 2014-2015. Dự hội nghị có ông Nguyễn Thanh Hà – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND, ông Nguyễn Ngọc Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020”; kế hoạch số 60/KH-HKH của hội khuyến học tỉnh về kế hoạch triển khai  thí điểm mô hình “gia đình, dòng họ và cộng đồng học tập giai đoạn 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Bác Kan; kế hoạch số 35/KH-HKH huyện về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn  vị học tập giai đoạn 2014-2015 trên địa bàn huyện và đề cương tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá  mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” và “Cộng đồng học tập”. Để triển khai thực hiện Đề án Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập từ nay đến năm 2020, hội khuyến học huyện đã đề ra những mục tiêu cụ thể. Đề án này được chia ra làm 02 giai đoạn để thực hiện: Giai đoạn I từ 2014 đến 2015; Giai đoạn II  từ năm 2016 đến 2020. Theo đó, giai đoạn 2014-2015, huyện thống nhất lựa chọn, xây dựng thí điểm mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, tại 2 xã Quân Bình và Nguyên Phúc, đồng thời chỉ đạo mỗi xã, thị trấn chọn 01 thôn bản và một dòng họ làm điểm, mỗi thôn chọn 3 hộ làm điểm để chỉ đạo. Sau hội nghị này các ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện sẽ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức toàn xã hội về xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập giai đoạn 2014-2015 trên địa bàn huyện Bạch Thông.