TRIỂN KHAI TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI; CÔNG TÁC TÁI ĐÀN CHĂN NUÔI

0

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa tại cuộc họp ngày 09/7/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Bắc Kạn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y được giao xây dựng tài liệu tuyên truyền về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP).
Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành về công tác phòng, chống bệnh DTLCP, Chi cục Chăn nuôi và Thú y xây dựng tài liệu tuyên truyền về Bệnh DTLCP và công tác tái đàn chăn nuôi lợn, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai tuyên truyền đến cơ sở biết và thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP đạt hiệu quả, giảm thiểu tổn thất cho người chăn nuôi.
Với nội dung trên, đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện, thông báo kết quả về Chi cục Chăn nuôi và Thú y để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. Cv gửi tài liệu tuyên truyền DTLCP(13.07.2020_16h58p09)_signed