Triển khai phổ biến Kế hoạch, Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 7 (2022 – 2023)

Xem nội dung chi tiết tại đây

Kế hoạch Hội thi sáng tạo

Quyết định Hội thi sáng tạo